เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ รู้จัก UNHCR ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หน้าที่คือช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ รู้จัก UNHCR ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หน้าที่คือช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

UNHCR – จากกรณีอันโด่งดังของการอุ้มหายนายวันเฉลิม เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ สัตย์ศักสิทธิ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองไทยซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชา ทำให้หลายองค์กรในไทยเรียกร้องให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาสืบสวนต่อการหายตัวไปของนายวันเฉลิม และหนึ่งในองค์กรที่ถูกพูดถึงขึ้นมาในช่วงเวลานี้คือ UNHCR หรือ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

UNHCR หรือ  สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 

ถูกจัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็นผู้นำในการดำเนินงานระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและการหาทางออกให้กับปัญหาของผู้ลี้ภัยทั่วโลก

UNHCR ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1950 โดยเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่สอง มีกองบัญชาการอยู่ในเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ และเป็นสมาชิกกลุ่มพัฒนาของสหประชาชาติ ที่สำคัญคือ UNHCR ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสองครั้ง คือ ใน ค.ศ. 1954 และ 1981 ทั้งได้รับรางวัลพรินซ์ออฟแอสตูเรียสสาขาความร่วมมือระหว่างประเทศใน ค.ศ. 1991

ทางองค์กรเป็นผู้ระบุพันธกิจเองว่า เป้าหมายหลักของ UNHCR คือการคุ้มครองสิทธิและความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัย และยังหาวิธีการเพื่อลดปัญหาของการถูกบังคับให้พลัดถิ่น โดยการสนับสนุนให้ประเทศรวมถึงหน่วยงานต่างๆร่วมมือกันในการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และแนวทางแห่งสันติของข้อพิพาท โดยในการดำเนินงานนั้นได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความต้องการของเด็กและการส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เราทำงานร่วมกับรัฐบาล, หน่วยงานระดับภูมิภาค, องค์กรระหว่างประเทศ และเอ็นจีโอ เรามีความมุ่งมั่นในหลักการของการมีส่วนร่วม และเชื่อว่าผู้ลี้ภัยและคนอื่น ๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานขององค์กรควรที่จะได้รับการปรึกษาในกระบวนการตัดสินใจที่มีผลต่อชีวิตของพวกเขา

“UNHCR ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและบุคคลในความห่วงใยอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่กว่า 16,803 คนใน 134 ประเทศทั่วโลก ทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลในความห่วงใยอย่างทั่วถึง ทำให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถึงสองครั้งคือในปี พ.ศ. 2497 และ พ.ศ. 2524 ในฐานะที่ได้ทำงานอุทิศตนเพื่อมนุษยธรรมและสันติของสังคมโลก” – เว็บไซต์อย่างเป็นทางการระบุ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศอย่างเป็นทางการ ส่งรูป-แต่งกายตามเพศวิถี

8 มิถุนายน – เฟซบุ๊ก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติต่อนักศึกษา และการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรืออวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด เพื่อป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ และเพื่อคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกลบหลู่เกียรติ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์หรือตัวตนผ่านทางการพูดจา ท่าทาง การแต่งกาย ลักษณะร่างกาย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบใด ตามหลักการยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

อาศัยอำนาจจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไงการใช้ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. 2558 และข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ยังคงมีผลใช้บังคับตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นตันไป

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด ถือเป็นความผิดวินัย

นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดมีสิทธิแต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาในงานทั่วไป เครื่องแบบนักศึกษาในงานพิธี หรือเครื่องแบบเฉพาะของคณะ เพื่อเข้าขั้นเรียน เข้าสอบวัดผล เข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา

ผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับ เพศกำเนิด มีสิทธิแต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามเพศวิถีของตนได้โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยาฐานะ

ห้ามมิให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน ออกประกาศ ระเบียบ หรือกำหนด แนวปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา มีอำนาจออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง